IT圈里难读的单词发音

What?

记录遇到的难读的易读错的单词发音 <!-- more -->

单词 音标 发音
Youtube (You-tube [tju:b]) 念 优tiu啵 不念 优吐毙
Skype [ˈskaɪp] 念 死盖破 不念 死盖屁
Adobe [əˈdəʊbi] 念 阿兜笔 不念 阿斗伯
Chrome [krəʊm] 念 克肉姆
C# (C Sharp) 念 C煞破
GNU [(g)nuː] 念 哥怒
GUI [ˈɡui] 念 故意
JAVA [ˈdʒɑːvə] 念 扎蛙 不念 夹蛙
AJAX [ˈeɪdʒæks] 念 诶(ei)贾克斯 不念 阿贾克斯
Ubuntu [uˈbuntuː] 念 巫不恩兔 不念 友邦兔
Debian [ˈdɛbiən] 念 得(dei)变
Linux [ˈlɪnəks] [ˈlɪnʊks] 两种发音 丽娜克斯 和 李扭克斯 都可以
LaTeX [ˈleɪtɛk] [ˈleɪtɛx] [ˈlɑːtɛx] [ˈlɑːtɛk] 雷泰克,拉泰克 都可以
GNOME [ɡˈnoʊm] [noʊm] 两种发音 格弄姆 弄姆 都可以
App [ˈæp] 念阿破(与爱破也比较像,参见音标),不能把三个字母拆开念成A P P。
null [nʌl] 念 闹
jpg [ˈdʒeɪpɛɡ] 念 zhei派个 不念 勾屁记
WiFi [ˈwaɪfaɪ] 念 歪fai
mobile [moˈbil] [ˈmoˌbil] [ˈməubail] 膜拜哦 和 牟bou 都可以
integer [ˈɪntɪdʒə] 念 音剃摺儿 不念 阴太阁儿
cache [kæʃ] 念 喀什 不念 卡尺
@ 念 at
Tumblr (Tumbler) 念 贪不勒 或 汤不热
nginx (Engine X) 念 恩静 爱克斯(@Lawrence Li有不同意见)
Apache [əˈpætʃiː] 念 阿趴气
Lucene [ˈluːsin] 念 鲁信
MySQL [maɪ ˌɛskjuːˈɛl] [maɪ ˈsiːkwəl] 念 买S奎儿 或 买吸扣 都可以
Exposé [ɛksˈpəʊzeɪ] 念 埃克斯剖Z (重音在Z上)
RFID 【本条争议颇大】:有人念af rid, ri fid,但是RFID官方念法依然是四个字母分开读R F I D
JSON (jason) 念 zhei森
Processing [ˈprəʊsesɪŋ] 重音在Pro上
avatar [ˌævə'tɑr] 念 艾瓦塌儿
solr ['səulə] 发音同 solar ['səulə]----馊了;
selenium 美[sɪˈliniəm]
Nacos [nɑ:kəʊs]
yarn 英 [jɑːn] 美 [jɑn:n] 呀嗯
yum [jʌm] 亚目
phantom [ˈfæntəm; fanˈtəm] 法藤

Where?

推荐个网站 https://zh.forvo.com/login/ 专门发音的

Why?

太多单词不知道怎么读或读错了,特此记录下

参考

  • https://www.zhihu.com/question/19739907
  • https://github.com/shimohq/chinese-programmer-wrong-pronunciation?from=singlemessage&isappinstalled=0
Juforg wechat
欢迎您扫一扫上面的微信公众号,订阅我的博客!